Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Interaktywna mapa miasta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.

  1. Liczba ludności:

Gmina Kazimierz Dolny liczy 6955 mieszkańców, z czego 2072 mieszka w mieście a 4883 mieszka na terenie Gminy (stan na dzień 31.12.1014 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Miasta ujętych zostało 5586 mieszkańców (stan na 28 lutego 2015 r.).

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów   i studentów kontynuuje naukę poza terenem naszej Gminy. Podobnie jest wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy.  W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone są postępowania wyjaśniające.

Właściciele nieruchomości, co do których istnieją podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych, wzywani są do urzędu, w celu złożenia wyjaśnień.

  1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

Priorytetową inwestycją związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Aby ją zrealizować w 2014 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę  11.470 zł.  Natomiast  w  styczniu 2015 r. zakupiono  kontenery, które będą stanowić wyposażenie PSZOK-u w Bochotnicy. Na zakup kontenerów wydatkowano kwotę: -  58.000,00 zł.

  1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

Koszty poniesione w związku   z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2014 r. kształtują się następująco:

- koszty wynikające z odbioru odpadów -            263.651,76 zł,

- koszty za zagospodarowanie odpadów -           197.024,62 zł,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu
     elektronicznego i elektrycznego -         47.973,97 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 49.062,53 zł,

- wydatki inwestycyjne –    11.470 zł,

- zadania edukacyjne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   (spektakl ekologiczny)             - 1.600 zł

Razem wydatki poniesione w 2014 r. - 570.782,88 zł.

  1. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Kazimierz Dolny w 2014 r.

- niesegregowane odpady komunalne –  1530 Mg,

- inne frakcje zbierane w sposób selektywny – 120,3 Mg

- szkło – 102,4 Mg,

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 34,20 Mg,

- odpady wielkogabarytowe – 26,8 Mg,

- tworzywa sztuczne – 1,5 Mg,

- zużyte opony – 4,7 Mg,

- zmieszane odpady opakowaniowe – 2,8 Mg,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 1,7 Mg,

- inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów – 396,17 Mg

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Gmina Kazimierz Dolny zawarła w dniu 24 czerwca 2013r. umowę na zagospodarowanie odpadów  komunalnych z Zakładem Usług Komunalnych w Puławach, prowadzącym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z umową, prowadzący instalacje zobowiązuje się do:

a) odzysku surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji zawartych w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych,

b) przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny przeznaczonych do odzysku i recyklingu,

c) składowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne,

d) recyklingu organicznego

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór nieczystości  ciekłych.

Brak informacji o właścicielach nieruchomości, którzy nie zawarli umowy a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i nie zawarli umowy
z uprawnionym podmiotem.

Nie posiadamy informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

8. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych
z terenu gminy.

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na składowisku odpadów w całym 2014 roku wyniosła 396,17 Mg.