Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Rozmiar czcionki A A A

Przetarg na najem działki przeznaczonej na stoiska handlowe, zlokalizowanej na Małym Rynku

2021-03-05 14:10
Zmień widok

UWAGA - ZMIENIŁ SIĘ TERMIN PRZETARGU !

Pierwotnie wyznaczony termin 9 marca 2021 r. został zmieniony na 17 marca 2021 r. !

https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ogloszenie_II_przetarg_Maly_Rynek.pdf

 

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części dz. nr 1124/1 położonej w Kazimierzu Dolnymprzy ul. Mały Rynek o powierzchni 66 m2 ( 11 miejsc handlowych o wymiarach 3m x 2m) przeznaczonych na zajęcie stoisk handlowych od nr 1 do nr 11

 
 
Przedmiot przetargu: część działki niezabudowanej utwardzonej o numerze ewidencyjnym 1124/1 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Mały Rynek, o łącznej powierzchni 250 m2 (11 stoisk o wymiarach 3 m x 2 m – o łącznej powierzchni 66 mkw).
Przeznaczenie przedmiotu przetargu: zajęcie nieruchomości przez ustawienie stoisk handlowych nr 1 - 11 (zgodnie z załącznikiem graficznym od niniejszego ogłoszenia) w celu sprzedaży pamiątek, wyrobów artystycznych i ludowych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku.
Okres najmu: czas oznaczony od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.
Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat:
wywoławczy miesięczny czynsz najmu wynosi:
 
ALEJKA NR 1
stoisko handlowe nr 1 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 2 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 3 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 4 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 5 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 6 – 2 000,00 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
 
ALEJKA NR 2
stoisko handlowe nr 7 – 2 000,00 zł 1500 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 8 – 2 000,00 zł 1500 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 9 – 2 000,00 zł 1500 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 10 – 2 000,00 zł  1500 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto;
stoisko handlowe nr 11 – 2 000,00 zł  1500 zł (słownie: tysiąć pięćset złotych) netto.
 
Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca i dotyczy okresu od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT. Z uwagi na czas trwania umowy najmu nie przewiduje się aktualizacji czynszu najmu. Najemca będzie płacił podatek od nieruchomości w wysokości odpowiadającej wynajmowanej powierzchni.
 
Przetarg odbędzie się: w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Szkolnej 1, pokój numer 1.11 – I piętro, w dniu 9 marca  17 marca 2021 r. o godzinie:
stoisko nr 1: 800; stoisko nr 2: 830; stoisko nr 3: 900; stoisko nr 4: 930; stoisko nr 5: 1000; stoisko nr 6: 1030; stoisko nr 7: 1100; stoisko nr 8: 1130; stoisko nr 9: 1200; stoisko nr 10: 1230; stoisko nr 11: 1300;
 
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości:
stoisko nr 1: 1 000,00 zł; stoisko nr 2: 1 000,00 zł; stoisko nr 3: 1 000,00 zł; stoisko nr 4: 1 000,00 zł; stoisko nr 5: 1 000,00 zł; stoisko nr 6: 1 000,00 zł; stoisko nr 7: 1 000,00 zł; stoisko nr 8: 1 000,00 zł; stoisko nr 9: 1 000,00 zł; stoisko nr 10: 1 000,00 zł; stoisko nr 11: 1 000,00 zł;
należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym numer: 39 8731 0001 0000 0185 2000 0006, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 marca 12 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. W tytule przelewu należy wpisać nazwę ulicy oraz numer stoiska, którego dotyczy wadium.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
 • nie mają zaległości finansowych wobec Gminy Kazimierz Dolny, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości oraz czynszu dzierżawnego lub czynszu za najem nieruchomości;
 • wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i terminie;
 • przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestrów – odpis aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

Opis dodatkowych warunków umowy:

 1. Do obowiązków najemcy będzie należało, m. in.:
  • utrzymanie własnym staraniem i kosztem przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym;
  • wykorzystanie przedmiotu najmu wyłącznie na cel podany w ogłoszeniu, bez możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej;
  • utrzymywanie własnym staraniem i kosztem należytego porządku i czystości na przedmiocie najmu;
  • opuszczenie stoiska na zajmowanej nieruchomości w terminie do 5 listopada 2021 roku;
 2. Najemca nie będzie mógł oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go podnajmować;
 3. Najemca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem ww. zobowiązań;
 4. Najemca będzie zobowiązany do dostosowania wyglądu stoiska do wymogów określonych przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, w tym Zarządzenia Nr 24 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i promowania zasad porządkowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej na terenie Kazimierza Dolnego oraz innych przepisów dotyczących przedmiotu najmu;
 5. Za naruszenie postanowień umowy, w szczególności za wykorzystanie przedmiotu najmu w całości bądź w części na prowadzenie innej niż umowna działalność, wynajmujący będzie mógł nałożyć na najemcę karę umowną wysokości 30% miesięcznego czynszu najmu brutto;
 6. Za pozostawienie straganu na zajmowanej nieruchomości po 5 listopada 2021 roku najemcy zostanie naliczona kara w wysokości 100 % miesięcznego czynszu najmu brutto obowiązującego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku;
 7. Najemca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stosika każdego dnia do godziny 20.00.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej czynszu, tj. stoisko nr 1 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 2 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 3 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 4 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 5 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 6 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 7 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 8 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 9 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 10 – 200,00 150,00 zł, stoisko nr 11 –  200,00 150,00 zł
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Zastrzeżenie: zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
 
Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 5 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu.
Jeżeli umowa zakończy się wcześniej to wpłacone wadium zostanie przeznaczone na zaległość z tytułu czynszu, kar umownych oraz podatku od nieruchomości; pozostała kwota zostanie zwrócona dotychczasowemu najemcy w ciągu 2 tygodni od terminu zwrotu nieruchomości po zakończeniu umowy.
Zawarcie umowy najmu: o terminie zawarcia umowy osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacji udziela: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, tel. 81 88 10 136 wew. 36.
Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl w zakładce Przetargi na zbycie nieruchomości.
 
Załącznik graficzny stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
 
Uwaga:
odstęp pomiędzy poszczególnymi stoiskami (od nr 1 do nr 6) wynosi co najmniej 1,5 m
odstęp pomiędzy poszczególnymi stoiskami (od nr 7 do nr 11) wynosi co najmniej 2,0 m
odstęp pomiędzy alejkami wynosi 4 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie 1
Pliki do pobrania: